PIEKU

Pieksän Kuutit PieKu ry

Pieksän Kuutit on uinnin erikoisseura, joka tarjoaa koko perheelle laadukasta ja monipuolista uintiurheilua jokaisen taito tason ja kiinnostuksen mukaan.

 

Pieksän Kuuttien arvot

 • Yhteisöllisyys – Koko perheen urheiluseura
 • Lasten ja nuorten tasavertainen mahdollisuus kehittyä ja menestyä
 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen ja päihteettömyys
 • Laadukas ja monipuolinen uinti ryhmien ohjaus ja valmennus
 • Tuki kilpailu-uran huipulle saakka
 • Avoin ja keskusteleva ilmapiiri
 • Turvallisuus

Kuutit saivat tunnustuksena laadukkaasta seuratyöstä keväällä 2014 VALO:n Sinettiseurastatuksen. Seura on sitoutunut kehittämään toimintaansa edelleen, jotta jokaiselle lapsella ja nuorella olisi jatkossakin turvallinen ja mukava harrastus. Toimintaa on edelleen auditoitu 2016 ja toiminta on todettu asianmukaiseksi. Sinettiseura nimitys on muuttunut vuonna 2018 Tähtiseuraksi, jossa Kuuttien vahvuusalueena on Lasten ja nuorten liikunta.

Pieksän Kuutit elää tällä hetkellä aktiivista kehittämisen ja kehittymisen aikaa. Monet osaset on saatu loksahtamaan kohdalleen ja vastuut jaettua järkevällä tavalla niin, että jokaisen toimijan vahvuusalueet on saatu parhaalla mahdollisella tavalla seuran toiminnan kehittämisen käyttöön.

Seurassa toimitaan vahvasti yhteisöllisen ajattelun pohjalta. Tämä näkyy vahvassa yhteishengessä, jonka takaavat innostuneet, aktiiviset ja sitoutuneet vanhemmat. Seuratoiminnan kehittämisessä on painotettu vahvasti koko perheen harrastus ajatusta ja panostus on tuottanut hedelmää. Näin olemme kyenneet luomaan vankan pohjan varsinaiselle ohjaus – ja valmennustyölle. Eri tasoisten harrastajien on turvallista tulla seuran järjestämiin tapahtumiin, kun perusasiat ovat kunnossa. Olemme panostaneet viime vuosina seurassa myös tasapuoliseen tarjontaan seuran toiminnassa. Pyrimme siihen, että kaikilla seuran jäsenillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa uintiurheilua valitsemallaan tasolla.

Mikä on Tähtiseura?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

Suunnitelma alaikäisten koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi

Pieksän Kuutit ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Pieksän Kuutit ry:ssä selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä Pieksän Kuutit ry:n kotisivuilla ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita. Pieksän Kuutit ry:n hallitus on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Pieksän Kuutit ry:n toimintatavat

Pieksän Kuutit ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

 • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
 • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
 • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Pieksän Kuutit ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.

Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on puheenjohtaja.

Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

Pieksän Kuutit ry:n valmentajille ja ohjaajille sekä kaikille vapaaehtoisille tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.

Toimintatavat, mikäli Pieksän Kuutit ry:ssä ilmenee epäilyä häirinnästä

 • Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen vanhempiin.
 • Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin sekä Suomen Uimaliittoon.
 • Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön.
 • Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
 • Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
 • Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
 • Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

Suunnitelma hyväksytty 4.2.2019
Viitattu FC Hongan suunnitelmasta fchonka.fi

Hankkeet

Et ole yksin

Seuramme on mukana Et ole yksin -hankkeessa

Olemme mukana Et ole yksin hankkeessa pilottiseurana, koska haluamme olla edistämässä jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti, sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Et ole yksin on Suomen ensimmäinen kohdennettu tukipalvelu, johon epäasiallista käytöstä
kohdannut urheilija, vanhempi tai valmentaja voi olla yhteydessä ja saada apua. Valtakunnallisen tukipalvelun lisäksi hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätään vanhempien ja valmentajien tietoja nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä.

Pilottiseuroissa kehitetään väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita myöhemmin levitetään urheiluyhteisössä laajemmalle. Pilottiseurat pääsevät olemaan suunnannäyttäjiä häirinnän ja väkivallan ehkäisytyössä.

Mitä ennaltaehkäisevä työ pitää sisällään?

Ennaltaehkäisy alkaa tiedon lisäämisestä ja avoimen ilmapiirin luomisesta seurassa. Mitä enemmän urheilijat, vanhemmat ja valmentajat väkivallan ja häirinnän ilmiöstä tietävät, sitä hankalampaa väärintekijöiden on toimia. Tulemme levittämään Et ole yksin hankkeessa kehitettyjä tietomateriaaleja urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille.

Tasaisin väliajoin tarkastetut toimintatavat, säännöt ja ohjeistukset suojaavat nuoria urheilijoita. Kehitämme siis myös omia sisäisiä prosessejamme väkivaltaan ja häirintään puuttumiseen yhdessä Väestöliiton ja lajiliittomme kanssa.

Miksi tätä tarvitaan?
Väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisyä on parasta vahvistaa silloin, kun mitään ei vielä ole tapahtunut.Mikään alue yhteiskunnassa ei valitettavasti ole vapaa näistä ilmiöistä ja emme voi olettaa, että juuri meidän seuramme olisi. Haluamme siis varmistaa, että kaikilla on nyt ja jatkossakin hyvä olla seurassamme.

Väkivalta ja kiusaaminen urheilussa ovat todellisia ilmiöitä. Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan vuosina 2016–2017 tehtiin 48 rikosilmoitusta kilpailu- ja harrastustoimintaan tapahtuneista seksuaalirikoksista. Näissä 48 tapauksessa oli yhteensä 69 uhria. LIITU tutkimuksen mukaan urheiluharrastus on kolmanneksi yleisin paikka kiusaamiselle koulun ja netin jälkeen. MLL:n verkkokyselyn mukaan suoraan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen kanssa on tekemisissä joka viides urheilua harrastava lapsi ja nuori, joko loukkaavan kohtelun kohteena tai itse muita kiusaavana.

Haluamme olla mukana tekemässä työtä sen eteen, että tulevaisuudessa koko suomalaisen urheilun kenttä olisi entistä turvallisempi paikka ja tuottaisi iloa kaikille sen piirissä oleville.
Kaikki urheilun parissa toimivat ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Et ole yksin-palveluun.

Lue lisää osoitteessa etoleyksin.fi.
Lue Väestöliiton blogi aiheesta.